Get your own
 diary at DiaryLand.com! contact me older entries newest entry

9:01 p.m. - March 08, 2003
Unene, karaha
Mara kwa mara, mimi kuwaza mkuhitaji kufa na kuwa kutisha mikushinda. Mienye huzuni, kuhuzunisha, kunisha. Si mahali po pote nenoma dahiri: Peke yake, kupunguza, kufanya ukiwa, bila tumaini lo lote. Ndiyo, ndiyo, lo lote.

Mimi kutamani damu; ndiyo, lo lote.

 

previous - next

 

about me - read my profile! read other Diar
yLand diaries! recommend my diary to a friend! Get
 your own fun + free diary at DiaryLand.com!